Vi som talar

Borde inte alla skriva så här. Hanna Hallgren, poet och lärd, bearbetar i Prolog till den litterära vetenskapsteorin (Pequod press) sorgen efter fadern, och bearbetar även själva tanken om litterär sorgebearbetning, därför att materialet är så realt, därmed även processen – ramen erfarenhetsmässigt och narrativt given, därför möjlig att använda som basläger för besök i partikulariteter; med det förhöjda perceptionstillstånd som saknaden ger, allt kan vara tänkbara Ersätze, ögonen rafsar åt sig dem.

Och detta i dialog med en lika märkvärdig målning, som även är omslagsbild till den tunna volymen: Mouldered Hinder av Melissa Henderson, i original 122×81 cm, i tryck nedförminskad men med bevarande av ytans bubblighet, och outgrundliga färger.

Hallgrenomslag

Jag tänker: Som att stirra ner i ett biologiskt labbpreparat, och samtidigt stirra in i sig själv. Vilka processer pågår, och vilka signaler kodar vilka växanden som är god- och vilka elakartade? En oläsbar men outgrundligt tilldragande karta över jagets frånvaro.

De elva avsnitten är prosa men med poesins stilmedel: pauser (markerade med /); radbrott; rättigheten att fritt byta stilnivå tilltal eller ämne och ta upp nånting kanske helt annat. Ett tjugotal citat invävda, med fotnoter längst bak. Annars

ligger boktitelns vetenskapliga strävan mest i självsynen på arbetet för att återuppbygga världen, ett minutiöst förhållningssätt fyllt av byggt på överraskningar; och det återbildas heller ingen helhet: läkningen fortsätter men vet om att den aldrig kan ersätta förlusten, som också kanske jämt har funnits där; vad som gradvis vinns är medlemskap i kollektivet ”Vi som talar”, var och en på sitt sätt församlade runt samma negativitet, likt en utbrunnen lägereld.

Med att alla borde skriva så här menar jag nog närmast att poesins stilmedel och kunskapsteori borde bli mer allmän egendom.

Organisk rationalitet?

Dom lömska angreppen på ett antal välfungerande humanistiska institutioner i höstbudgeten går säkert tillbaka på ett elakt bildningsförakt; men jag tror att den avgörande drivkraften för dom tjänstemän som legat bakom är en motvilja mot institutioner med självbestämmande.

Detta är då ingenting personligt, utan systemets egen strävan efter att allt ska underordnas budgeten och dess regim, dess krav på mätbarhet. New Public Management beslutas inte, det genomförs, i rationalitetens namn.

Ett självständigt institut sticker förvaltningen i ögonen genom sin blotta existens, särskilt om resultaten är goda. Det falsifierar övertygelsen – som just bara är en övertygelse, utan egen evidens – om att rationaliteten bara har en enda form, som således kan och bör reglera den offentliga verksamheten. En företagsekonomisk rationalitet.

Tillvägagångssättet kring exempelvis nedläggningen av Terminologicentrum är flagrant; men samma typ av process pågår överallt, inte minst i samband med administrativa reformer inom universitetet, här och utomlands. Autonomin utrotas, när enheter inlemmas i övergripande strukturer med ett annat funktionssätt – eller läggs ner därför att dom inte passar in.

Men ser vi tillbaka, så är det dom lokalt förankrade mikroenheterna som gör dom stora insatserna i mänsklighetens historia: lokalt baserade, tajta kollektiv som växer och lockar till sig likasinnade, med verkningar som sträcker sig genom kommande sekler, i kraft av både sina arbeten och sitt namn. Institut für Sozialforschung i Frankfurt är ett exempel.

Mot den företagsekonomiska rationaliteten borde ställas en annan sorts rationalitet, byggd på vad mindre kollektiv av hängivna samarbetare kan åstadkomma; den rationaliteten skulle kunna kallas organisk, eftersom det verkligen handlar om ett växande, ett självalstrande i dialog med det objekt som studeras, och vilka typer av kunskap som det omgivande samhället efterfrågar.

Men hur stoppa in en organisk rationalitet i en rigorös statsbudget, där alla offentliga inrättningar egentligen konkurrerar med varandra?

Det borde inte vara omöjligt att öronmärka undan några hundratals miljoner varje år för kontinuitet och innovation inom människovetenskaperna (och varför inte även inom naturvetenskaperna). Dom pengarna skulle ses som investeringar i nånting annat än direkta resultat eller framtida avkastning. Dom skulle bygga på tron att det bästa som människan åstadkommer, åstadkommer hon i trygg samverkan med andra, inte genom konkurrens.