En helt annan form av uppmärksamhet

Den danske poeten och forskaren Martin Glaz Serup gör i boken Relationel poesi (Syddansk Universitetsforlag) en slagkraftig genomgång av viktiga förhållningssätt inom dagens poesi, och i synnerhet dess politiska funktion.

glazserupFramställningen är stramt upplagd: ett renodlat teoretiskt ramverk, tät dialog med samtida dansk kulturdebatt och ett antal närläsningar av verk av valda poeter, inklusive två äldre föregångare.

Relationel poesi är således inte en encyklopedi, utan en undersökning på dryga hundra sidor som sätter upp sina egna gränser och därmed blir desto mer allmängiltig och inspirerande. Ett restriktivt förhållningssätt, väldigt kongruent med tillvägagångssättet hos många av de diktare han beskriver.

Den teoretiska utgångspunkten är situationisten Nicolas Bourriaud och all den kritik som hans flummiga övertro på konstens direkt revolutionära roll har framkallat. I synnerhet låter Glaz Serup Bourriaud stå i oskarp kontrast till Jacques Rancières estetiska teser och kategoriseringar.

Rancière urskiljer tre olika regimer (man kan nästan säga funktioner) för konsten, vars inbördes balans skiftar historiskt utifrån det rådande samhällets intressekonflikter. Dessa tre regimer är den etiska, den representativa och den estetiska. Och termerna är inte särskilt väl valda. Om jag rätt förstår Glaz Serups redogörelse så motsvarar det etiska konstens grundläggande produktionsvillkor och yttrandefrihetsfrågor; det representativa handlar om regler för fiktion och avbildning; medan det estetiska är nära förknippat med modernismens projekt att utvidga och omforma publikens verklighetsuppfattning.

Så griper han sig an med läsningar, och har många goda poänger.

Den första är att skapa en tradition genom att börja med två äldre poeter, Peter Laugesen och Pentti Saarikoski, och visa att deras praktik i vissa av sina verk helt och fullt motsvarar dagens bloggpoesi, i synnerhet genom ambitionen att få med allt och inte väja för det alldagliga – och att den osorterande hållningen i sig är politisk.

Den andra poängen som tilltalar mig mycket är tanken att tiden gör avtryck i ett skrivande som bygger på långa serier av tillfällighetstexter (snarare än enstaka koncentrerade statements). Jag har en stark förnimmelse av att tidens konkretisering är ett viktigt tema båda för Glaz Serup själv och för den poetiska praktik han skildrar.

De samtida poeter som beskrivs, på ett metodiskt akademiskt sätt men ändå känsligt, är UKON, Ida Börjel, Kenneth Goldsmith samt Derek Beaulieu, som via uppfinningsrika konventioner översatt dagstidningar till bokformat, ett projekt som jämförs med Börjels Skåneradio.

Och det hänger nära samman med vad jag tycker är den viktigaste aspekten av boken, nämligen påpekandet av den politiska sprängkraften hos text som sätts in i en konstnärlig ram.

Glaz Serup delar sin generations mindrevärdeskomplex för litteraturens räkning, instämmer i suckar om att litteraturen ligger minst femtio år efter bildkonsten och andra konstarter. Men det som hans skildring utstrålar är samtidigt en glad tro på att det faktiskt bara är att sätta igång och göra litteratur av det som inte räknas som litteratur. Eller som det heter apropå Kenneth Goldsmith:

…ordene hevet ud af deres sedvanlige kontekst. De får lov at optrede fremmede for sig selv, nye, så man pludselig kan se andre og måske mere taktile kvaliteter i de forskellige former, der containeraktigt udgør en del af den daglige og ellers så usynlige distribution af det sanselige. (sid. 88)

Och apropå Börjel talas det om ”en helt anden form for opmærksomhed”. Som alltså blir direkt politisk, men siktar in sig på helt andra aspekter av det politiska än vad som vanligtvis är fallet.

Bristen i boken, vilket författaren också erkänner (sid. 93) är att perspektivet är väldigt (inter-)textuellt. Diktens klangliga och performativa aspekter sätts inom parentes till förmån för en undersökning som framför allt uppfattar poesin som ett tryckt medium, ja nästan som ett format för att sätta flödet av språk och liv på pränt – och därmed fånga spåren av tidens gång.

Textligheten är naturligtvis inget stort problem, utan bara en uppfordran till andra att gå vidare och undersöka poesin utifrån samma utgångspunkter, men med hänblick på de instanser där den framförs och på så vis åter förenar sig med tidens larm, materialiserad i en historisk kropp, en röst.

Hur fort går det inte …

… att en nyhet blir viral och rör upp kommentarer så att minnet blir outplånligt även sen fakta ställts till rätta.

Det finns en omedveten dimension i vad som blir spritt. En bräsch i censuren. Ett tillfälle att säga vad som inte får sägas.

Här är Mediernas bra men sorgliga reportage om den föregivna masskönsstympningen i Norrköping. Slarv blir en världsnyhet, som det verkar utanför lokaltidningens ansvar. Dom är till och med lite stolta:

Men det behövs ett nytt slags prövning. 1. Är det sant? 2. Vad är den omedvetna berättelsen? (Ja det finns många mediekritiska checklistor, men det här är ett trevande tillägg.)

Virkad essä om fascism&rasism

23 juni 2014
Ord som slutar på -ism fördunklar tänkandet. Därför att dom är inte jämförbara.

Fascism är principen om individens underordning till staten/nationen/idén.

Rasism är samlingsnamnet på ett helt spektrum av strategier för nedvärdering av folkgrupper.

Fascismen är stadig och långvarig; rasismen är flyktig och kan vara allt från spontan till institutionaliserad och statsbärande.

Dom två ismerna måste ses i sin olikhet för att samspelet mellan dom ska kunna kartläggas. Och för att vi ska kunna jämföra dom med andra ismer. Som i sin tur är helt annorlunda uppbyggda.

24 juni 2014

Termen ”främlingsfientlighet” banaliserar vådligt mycket och innebär ett slags medgivande att rasismen bygger på enskilda mänskors nycker – som man då inte kan ta ifrån dom utan att bli diktator. Men den kommer från ett annat håll än inifrån.

25 juni 2014

Rasismens objekt är godtyckligt och kan förändras. Den som säger att hen hatar judar, muslimer, bögar … formulerar bara sin egen relativa otillfredsställelse. Hat är det inte alls fråga om.

26 juni 2014

Egentligen är den hatlösa rasismen värre. Den som sorterar bort automatiskt, och därmed skiktar arbetsmarknaden, bostadsgeografin, representationen. Den subjektslösa rasismen. Men den hänger ihop med glåporden, med våldet, med hatpropagandan förklädd till politik. Allting hänger ihop. I en kontinuerlig, separerande rörelse.

29 juni 2014

Nazismen kommer från ett annat håll. Det är ett gruppbeteende. Som likväl kan få stor inverkan på hela det politiska spektrumet. Våldslöftet ruckar kompasserna. Att ge dom status av ideologi eller parti ger dom en närvaro, som kanske rekryterar, men framför allt skapar meningslöshet, icketänkande; den riktiga politiken försämras, blir mindre konstruktiv.

30 juni 2014

Extremism försiggår alltid i galna smågrupper, men bilden av deras samfällighet kan få politiskt inflytande och t o m bli statsbärande. Och ingen vet vilken omfattning sponsringen och det internationella nätverkandet har.

(forts.)

Mått

image Ny måttsats till midsommar. Från ICA men det var KF:s provkök som uppfann den, och standardiseringen, efter en studieresa där alla recept måste översättas. Och det är genialt. De länkar in i varandra så bra – och ger en utgångspunkt för att avvika från recepten med exakthet och förnuft. Mått är ett ganska djupsinnigt ord. Antingen gör det avvägningen till levnadskonst, privatetik. Eller så är det nånting en följer programmatiskt. I matlagning i skrivande i umgänge. Ibland ska det vara för mycket, ibland största knapphet. Lagom finns bara som referens när en väl kan nånting.

Veyne och ideologiernas roll

Historikern Paul Veyne skriver så intelligent och kan så mycket att en själv blir smartare med omedelbar verkan av att läsa honom. Tidigare finns häftet Kände grekerna till demokratin+Olympia i antiken (Symposion 1991, översättning Simon Winter respektive Lars Eberhard Nyman).

veyneomslagNu ger Daidalos ut den mycket spännande boken När världen blev kristen 312–394. Den handlar om kejsar Konstantin, vars omvändelse till kristendomen är en sån händelse som förändrade historien.

Alla fakta läggs fram på ett informativt och behagfullt vis. I synnerhet får vi reda på vilka ramar en romersk kejsare hade för vad han kunde ta sig före. Att med djup personlig övertygelse byta tro och börja uppföra kyrkor var ingen stor grej; det fanns ett stort utrymme för nycker. Att förbjuda blodsoffer var tuffare, men accepterades. Däremot hade Konstantin ingen makt över vad och vem medborgarna tillbad. Han och kristendomen var bara en del av en allmän pluralism, där religionen dessutom hade så många olika funktioner att det (precis som idag) är svårt att prata om ”religion” i allmänhet.

Men ju mer en läser desto mer står det klart att Veyne har ett annat syfte med boken än att bara vara folkbildande. Han vill tona ner tanken på ideologiernas roll i historien, till förmån för ett institutionellt perspektiv, och även det personliga momentets inverkan. Att det är samhällena som förändras, inte människorna, förutom kanske några få utvalda.

Vilket i sig är en väldigt ideologiskt laddad ståndpunkt, på gränsen till antidemokratisk.

Den stora omvälvningen för Veyne är att en religion blev statsbärande, inte vad som hände i människornas själar, eller för den del händer.

Så vad han underförstått underkänner är tanken att kristendomen, eller för den delen marxismen, har haft nåt inflytande på samhällsutvecklingen.

Fan tro’t.

Det är ett uppifrånperspektiv på ideologierna, att de går top–down. Men det konkurrerande perspektivet är att ideologierna uppstår ur ojämlik fördelning av makt och resurser, och således även har en nedifrånaspekt, som kan ta formen av ett kullkastande.

Och där har ideologierna, inklusive religionerna direkt inflytande på hur enskilda personer uppfattar sina villkor, och kanske till och med skrider till kollektiv handling.

Våt filt

Det hämmar både den ideologiska debatten och historieskrivningen att det inte sägs rätt ut att Persson-regeringen var nyliberal. Som en balansräkning som inte vill gå ihop. Igår sa i alla fall en av dem som förstår det svenska samhället allra bäst, Irene Wennemo, att slogan ”Den som är satt i skuld är inte fri” har kastat en våt filt över frågan om hur de offentliga investeringarna ska finansieras – ja alls är möjliga. En intervention som lösgjorde mycket energi i samtalet mellan henne, Tobias Baudin och Martin Klepke, som har sammanställt – det var anledningen till seminariet – de senaste årens ledarartiklar i LO-Tidningen och Arbetet till en liten bok som blir både löpande samtidskrönika och politisk komihåglista: Ultimatum – argument för en ny politik (Kata förlag).

Urval, erfarenhet

Dom usla, likgiltiga fotografierna, bort med dom, dom tar bara plats.

Dom bra – dom som når fram till nån annan utan given kontext.

Men så dom mittemellan.

Dom misslyckade. Varje misslyckat fotografi bär inom sig ett bra. Vinkeln, skärpan, ögonblicket ligger fel men intentionen går att rekonstruera och minnas.

Ja det är ett slags omvänt minnesarbete att lära sig av misslyckandena medan en ännu kommer ihåg uromständigheterna. Skatparet som konkurrerade med sångarkvartetten och skulle ha haft sommarhimlen som bakgrund, inte den där busken. Nästa gång …

(Kan en lära sig att se likadant på andras bilder? Nja, isåfall måste en nog ta dom först. Ännu ett annat slags inlevelsearbete.)