Kent Lindfors på Göteborgs konstmuseum

lindforspokalerI världens mitt finns hjärtat, som är en konstruktion, en stor civilisation. Det kan korrumperas (ofta) och det kan nedstörta. Men hjärtat är också en överblick som smärtsamt ser fastheterna och flödena och förfallet, det pågående, tidens invändningar mot allt, dess vresiga anteckningar. Hjärtat är alltså alltid redan i förfall. Men inte dess strävan! Den, strävan, oberoende av material och skick, bär upp nånting, bildar ett valv över ett rum som är ett förrum till nånting vi vet ingenting om.

Hjärtat är runtom kringvärvt av en smutsvacker älv och civilisationen är samtidigt i en mycket långsammare tid översvämmad; den långsamma erosionen pågår överallt, anteckningarna förs i Atlantis.

lindforsklotter

Utanför tiden finns ingenting. Det är därför vi bara har lov att utforska förrummet –vissa av oss dock i flera dimensioner samtidigt, vissa av oss med tecken som är som föraningar om det där helt andra som vi kanske är på väg till i en helt annan riktning: det där Göteborg de Compostela som vi alla mer eller mindre bor i och vallfärdar till eller förfaller i. Ty ingenting som varder upprest skall stånda.

Lingvistik är poesi

Jag fick tillfälle att prata Kartsevski på BEEGS seminarium om ryskt tjugotal på Södertörn. Sergej Kartsevski var en av Saussures ytterst få elever i Genève och blev en ytterst redig språkforskare, som levde in på femtiotalet och skrev kort och utförligt om intressanta grejer. Som adverb.

1929, vid lingvistkongressen i Prag drog han en kort text om tecknets asymmetriska dualism som jag har burit med mig i över trettio år nu.

Han tillhörde då ”Prags lingvistiska cirkel”, en av dom intellektuella härdarna under nittonhundratalet, med Roman Jakobson som en av huvudgestalterna.

Min semiotiska kunskap mötte seminariets kunskap inte bara om semiotik utan om hela den ryska historien. Och resultatet blev lite förbluffande.

Jag hade med mig den här skissen.

Karcevskidiagram

Den visar Kartsevskis renodling av synen på det språkliga tecknet. Saussure hade lärt honom att ett ord t ex inte kan studeras isolerat, ”in abstracto”, utan att vi därmed missar hur det funkar: tack vare sin plats i två serier av systematiska skillnader: skillnader i form (ljudbild) och skillnader i innehåll. ”I språket finns det bara skillnader, inga positiva termer”, står det i Saussures publicerade föreläsningsanteckningar.

Dom två serierna kallar Kartsevski lite slarvigt Homonymi och Synonymi, och han tänker inte i tabellformat utan verkar uppfatta dem snarare som svärmar.

Det är det där som alltid har fascinerat mig. Kartsevski verkar uppfatta ett ständigt flow, vars användningar inte kan begränsas på förhand. Därför är språket i ständig utveckling på mikronivå. Bara med våld kan betydelserna och uttrycksformerna kontrolleras.

Däremot är han inte alls överens med sin lärare om tecknets godtycklighet. Tecknet används alltid, hävdar Kartsevski, i en konkret situation. Det har ett objekt. Samma invändning framförde Benveniste 10 år senare. Arbitrariteten, att tro att uttryck och innehåll är tillfälligt ihopkopplade är ett slags abstraktion, det med. Man kan nog nästan säga att tecknet betraktat som tecken har lyfts ur sitt sammanhang.

Egentligen finns alltså bara flödet av betydelseförskjutningar.

Men vad betyder i så fall ordet ”finns”?

Vad själva seminariet på Södertörn överraskade mig med: Att det finns ett frihetsbudskap i den här fullkomligt anarkistiska språkteorin, där egentligen bara det enskilda fallet kan studeras, och inte ens det. Praglingvisterna arbetade i skuggan av totalitarismen, och kanske är det en förklaring till deras osedvanliga kreativitet, deras lakoniska och stränga vetenskap som börjar från början.

pragcirkelbokJag har en bok utgiven av Claudio Poeta och Petr och Jan Čermák som förtecknar alla kretsens möten från 1926 fram till upphörandet 1952 efter en tynande tillvaro under kommunismen. Vilka som kom, vad dom pratade om, korta referat. Eftersom allt är på tjeckiska förstår jag inte så mycket, men tillräckligt för att inse att merparten av dom riktiga språkforskarna var på besök, under en tid innan strukturalismen ännu inte hade blivit strukturalism, när det bara pågick en miljon vilda, välgenomtänkta undersökningar.

Prags lingvistiska cirkel är poesi, och har lämnat ett bidrag till förståelsen av poesin som jag ber att få återkomma till en annan gång.

Haltura

Ryskan har ett speciellt ord för onödigt, meningslöst, illa utfört och ogenomtänkt arbete utan själ: haltura. Sergej Kartsevskij noterar dess ökade förekomst i en serie artiklar tidigt 20-tal om språkliga förändringar efter revolutionen.

Särskilt användbart blev ordet för intellektuella och författare i statlig tjänst. Lidija Ginzburg har skrivit en hel essä i ämnet.

Och vad väl det skulle passa in i dagens kritik av det tomma arbetet, med Roland Paulsen och Tiqquns Teorin om Bloom. Det borde snarast lånas in i svenskan. Men måste få den rätta fonetiska tyngden. Ett viktigt poetiskt översättningsarbete.

Detta lärde jag mig på CBEES ryskt20tal-seminarium på Södertörn. Jag gick dit för att prata språkteori och gick därifrån mycket klokare. Som vanligt.

Utifrån och inifrån

Mycket som kallas kritik riktas mot institutioner, detaljerat eller svepande. Institutionerna tolkas som avsändare av det dom sänder eller ställer ut eller trycker eller visar.

Det är alltså ofta museet eller teatern etc som analyseras och bedöms. Media av idag har tilldelat dom huvudmannaskapet. I värsta fall blir det ingen analys alls utan bara galareferat av evenemanget.

Och även mediakritiken, detaljerad eller svepande eller konspirationsteoretisk, har den där formen av att tolka en avsikt. The intentional fallacy.

Institutionskritik är jätteviktigt. Hur institutionerna växer fram, som implementeringar av reformer eller folkrörelser. Hur dom förstelnas och kan bli repressiva eller skendöda. Kritik i bemärkelsen att dom inte lever upp till sitt syfte eller sitt namn. Ideologikritiska analyser, maktanalyser.

Men allt detta måste utgå från funktionssättet. Det räcker inte med en enkel avsändare–mottagare-modell.

Institutionen har ingen egen vilja. Men den kan och bör vara full av inre konflikter. Det är dom som borde uppmärksammas.

Jag vill se en bifurkation av kulturjournalistiken. Hålls dessa saker isär kan dom också korsbefrukta varann.

• Institutionskritik i samarbete med mediologer, sociologer, företagsekonomer. Oberoende, ej på institutionernas villkor.
• Hermeneutisk kritik som riktar sig mot verken, projekten. Återupprättande av läsning och tolkning.

Återupprättande av kritikern, den subjektive. Och framhävande av en närmast vetenskaplig granskning av maktförhållandena runt kulturen. Men att dom två sakerna hålls isär.

Därför att maktanalyser av konstverk leder till reduktionism.

Korollarium: Ett av konstverkens kännetecken är att dom befinner sig i produktiv eller repressiv konflikt med sin institution. Men det där är en del av verket, och en uppgift för tolkningen. Som i sin tur blir mycket behjälpt om institutionerna är tydligt analyserade. Jag tänker främst på Bourdieus bok om Manet.

Eftertankar till Kritiklabbets hearing 14 maj

Det kritiska subjektet är ett subjekt i kris. Det är dess yrke. Det redovisar förändringar i världen genom att genomgå dom. I form av prosa, eller på annat sätt. Estetiska innovationer, nya tänkesätt, nya perspektiv på historien. Maktförskjutningar.

Yrke: Kritiker. Jag redovisar förändringar. Och jag vill ha betalt för det ibland: prosan är min seismograf och den måste underhållas, liksom allt fler möjliga former för kritik. Dans, t ex. Dansaren som subjekt i kris.

Prosa: Redskap för förändring. I själva sin uppbyggnad. Att ställa det undanskuffade jämte det etablerade. Att ständigt revidera sig själv. Den inre dialogen (i prosan, inte i själen).

Maktförskjutningar: Kritikern skapar kriser genom att inta en annan position eller genom att ändra kurs, därtill tvingad av mötet med nånting nytt. Drabbad.

Seismografliknelsen håller inte eftersom den står stabilt.

Habitus

Sista dan idag av utställningen av Walther-samlingen på Fotografiska. Jag gick dit tidigt och hängde länge vid August Sander-väggen. 60 porträtt i ett blickfång.

Varför är jag så hänryckt? Det är – förutom det rent mänskliga, själen – det att klasskillnaderna skildras i så många dimensioner. Hyn, händerna, hållningen, ansiktsminen. Sättet att gruppera sig inbördes. Och kläderna. Så välskräddade för att passa vars och ens funktion i samhället och i levnadsloppet, och bland högtiderna.

image

Sammanställningen av originalplanscherna med yrkesbeteckningarna längst ner i ett slags stämpeltryck förstärker också intrycket av att det var Sanders ambition och projekt att åstadkomma ett tvärsnitt av samhället i all dess olikhet. Klassmångfalden som är svår att göra en tabell över framträder i fotografierna, just därför att var och en får vara sig själv och framträda på olika vis: som arbetande, som på olika sätt njutande av andras arbete, som ungdom, konstnär eller excentriker.

image

Det skulle vara kul att placera in allesammans i ett sociologiskt axeldiagram.

Sen är det så mycket annat att titta på också den här sista dan. Jag går från mångfalden hos Sander till Avedons djävulska projekt att fotografera hela USA:s maktelit 1976 i identiska vinklar så att man hatar varenda en innerligt. Eller dom vackra porträtten av sydafrikanska transpersoner. Och hundra märkliga grejer till. Dom flesta med själva fotograferingsinstitutionen så närvarande och bestämmande. Också hos Sander: Vilka får sitta, vilka får stå, vilka får bära tunga lass?

Till yttermera visso putsas klassanalysglasögonen så att upplevelsen av den konstiga konsthallen och dess olika habituser fördjupas ännu mer än vanligt.

Konstverket i digitaliseringens tidsålder

Ingen kan förneka att stereotypier, till exempel kring ras, existerar, och att dom styr tänkande, reglerar samhällsordningar och faktiskt kan betyda liv och död. Vi mänskor funkar så, och måste därför noga se upp. Den snabba tanken ställas mot den långsamma.

StereotypbokenOrdet stereotypi infördes av den franske boktryckaren Firmin Didot på sjuttonhundratalet för att sälja in hans nya uppfinning: en kliché med ojämförlig precision, som även kunde användas för återutgivning av klassiska texter i originalsättning.

Sen blev ordet en metafor inom till exempel socialpsykologi och autismforskning. Tills det nu är en allmän term, lätt pejorativ, och med inte så mycket eftertanke i, alltid.

Ordet blev självt en kliché.

Om Jan Lööf skulle orka rita om dom förgripliga bitarna av vissa av sina bilderböcker, skulle en e-version kunna inrymma varianterna också. ”Det finns en äldre version av den här bilden, klicka här.” ”Klicka här om du vill diskutera varför den har ändrats.”

Världen har förändrats och det pågår en godartad diskussion av vad en människa är och vad hon har för rättigheter. Det finns ett etiskt korrelat till politik, totalitarism och rovkapitalism, som faktiskt har ganska stort inflytande (även om utvecklingen gått bakåt i många länder).

En version som redovisar varianter och ger kontext skulle i det sammanhanget vara mycket värdefull. Det skulle innebära ett slags kritik (i bemärkelsen urskiljningsarbete).

En edition i bokform måste välja en version. En digital edition kan ställa versionerna bredvid varann. Och på så vis exponera stereotypierna.

Kampen för mänsklighet och rättvisa fortgår och utvidgas – även om den inte är särskilt prioriterad inom politiken just nu. Och desto viktigare att lära sig känna igen stereotypierna som stereotypier. För att på så vis snabbt kunna spotta andra stereotypier, särskilt när dom ingår i nån politisk kampanj (”dom lata grekerna”). Och själv bli ännu bättre på att långsamma ner sina egna klichéer, rotationspressen som till och med lägger sig i perceptionen så att en kategoriserar innan en ens har sett.

Möjligheten till snabb jämförelse är helt enkelt en av datorskärmens stora fördelar.

PS: Fördelen med att tala om konkreta stereotypier och åberopa Firmin Didot är att det ideologiska blir konkretare då. Vi slipper psykologisera och prata om individers för-domar. Även om också det är en intressant term som har just med det här att göra. Men stereotypierna befinner sig på en plats utanför subjektet. Tryckeriet ligger nån annanstans.

Ingångshypoteser ekopoesi

Naturens processer av förvandling och adaption

Språkets processer av förvandling och adaption

 

Epigenes: embryonal tillväxt i samspel med omgivningen

Människans samspel med naturen, det brutna kontraktet, återställelsen

 

Kretslopp och reparation
Språket: förstörelse och möjlig reparation, adaption

Den reparativa upplevelsen av att vara en del av kretsloppet, eller att vara typ en fågel
Schamanism i motsats till “det sublima”

 

Kartsevski: Språket förändras varje gång det används
Men språket bär också med sig minnet av förstörelsen, över generationer, epoker

Läkning, kan ett brutet kontrakt läkas (nej det upprättas ett nytt likadant istället)
Symbolisering, språkets förmåga att omförhandla den biologiska individens plats i samhället och i kretsloppet

 

Liknelser, läknelser

 

Sorg, förstås, enligt Freud en ersättningsprocess för det förlorade objektet, ett återskapande av dom förlorade sammanhangen

 

I förvandlingen ligger homologin mellan naturens processer och språkets

Språket som kontinuerlig reparation inte som benämnande
Benämnandet, klassifikationen är förbrytelsen, syndafallet

Och så miljökatastrofen som akut chocktillstånd, då. Mycket värre än nånsin. Smärta, vånda i raderna. Förvandling. Förhandling.

 

Epoker i det här: samspel–utsugning/ackumulation–förstörelse av själva livsbetingelserna. Med olika slags språk. Från restitution av det förlorade sammanhanget (symboliskt, religiöst) (eller i ett annat slags liv) till gestaltningen av själva sammanhangslösheten, algi utan nostos, språk på gränsen till mening överhuvudtaget som överlevnadsstrategi och kanske ny symbolisering, adaption.

Eller dom här epokerna: poesi som en del av skapelsen, poesi som ersättning för skapelsen, poesi som skapelsens vrål genom civilisationen som har förrått den.

 

Att läsa, kommentera texter och tankemodeller på det här viset.

Ekokritik. Med läkningen i språket som huvudspår kring vad som är oikos. För det är vad språket är bra på. Att reparera, även sina egna skövlingar. Särskilt sina egna skövlingar. Att sona kategoriseringarna.

Varat är relation

Mark C Taylor höll en fascinerande forskarsjälvbiografisk föreläsning på Teologiska Högskolan i Bromma förra veckan. En av dom grejer som fastnade särskilt var hur han kopplade ihop teologi och finansialisering. Guds död och avskaffandet av guldmyntfoten under Nixon. Allting blir sen bara ett flöde.

Det enda felet med framställningen var att Taylor var så pessimistisk om framtiden. Gav intryck av att helst vilja fly till sin hobby att göra enorma metallskulpturer av berömda filosofers handskrivna versaler. Samtidigt som han bekände sig till en Hegeltolkning som sammanfattades i slagordet BEING IS RELATIONAL.

En ville invända: Men det pågår ju en massa relationella grejer överallt som gör livet värt att leva. Såna här seminarier till exempel.

BalenciagaEfteråt gick mina tankar till en jättelång artikel i London Review of Books, om pengar, av John Lanchester.

Han ger en bred historik, men poängen är att nya former av transaktioner håller på att göra bankerna överflödiga. Poängen med bitcoins är att en kan identifiera sig och göra säkra pengatransaktioner som dokumenteras för alltid. Halva Kenyas BNP går numera från mobiltelefon till mobiltelefon.

Det uppstår nya former för tillit. Och även för bedrägerier; det vet vi här i hemmet.

Den här grundläggande relationen att jag köper nånting av dig, ett par nötta Balenciagasneakers, och alla blir glada. Eller jag tar lite av mitt överflöd och köper nån annan lite frihet. Det kanske inte behöver ske inom ramen för kapitalismen. Det kanske har en teologisk dimension som ginge att förstärka.

”Vad är då sanning”

Litteraturen är jävig.

Texten drar åt oredovisade håll.

Författaren har en båt med väldigt liten motor.

Mitt bland blommorna och grönskan ligger en smutsig snödriva kvar och väntar på nästa vinter.

Och just den här illa kontrollerade avdriften är fundamental i kampen mot samhällslögnen.

Det inkorrekta avförtrollar en mycket mer omfattande illusion.

Inte genom sitt idéinnehåll utan genom sin inkonsekvens.

Det är därför fulheten är så vacker.

Tjuvlyssnandets poetik

Lagercrantzunderstrykning

… han kom aldrig över den kris som år 1918 framkallades när den till synes eviga ram av förställning som han hade vuxit upp inom rasade samman.

Jag köpte klassikern Wittgenstein’s Vienna och råkade få ett exemplar med Olof Lagercrantz understrykningar och kommentarer.

Nu vet jag inte riktigt hur jag ska förhålla mig. Det är inte så lite skämmigt med den här inblicken. Men samtidigt förbålt intressant. Den omnämnda katastrofen är ju genomgående i nittonhundratalets grundvalskris, som jag intresserar mig mycket för. Och Lagercrantz är lite post factum en del av den uppgörelsen. Men jag kan aldrig citera hans understrykning. Den saknar verkshöjd, den saknar intention: det är ännu inte fråga om kritik.

Jag väljer att betrakta fyndet så som jag behandlar tonfall. Ibland händer det att folk omtalar grejer med nånting annat än likgiltighet, och då spetsar jag genast öronen och gör en mental anteckning. I själva verket är det där tjuvlyssnandet till tonfall där känslorna inte riktigt går att dölja en rejält viktig arbetsmetod för mig.

Så det får bli förhållningssättet. Det är som om jag fungit tjuvlyssna till OL som läser upp Janik&Toulmins bok och rösten stockar sig konstigt ibland och jag gör en notering om det. Som sen är till stor hjälp ibland. Och ibland totalt oanvändbar. Till vadå? Till att ringa in … nånting.

Iggy Cirkus 160504

En sextionioåring med bar överkropp som genomför en skyddslös tvåtimmars konsert och inte bara registrerar utan även aktivt tar emot publikens kärlek. Samtidigt är han fortfarande en sårbar tonåring. ”Jag fick aldrig körkort till livet” – min absoluta favvo ”Some Weird Sin” framfördes.

Och denna gång med musiker som är alldeles för duktiga. Men det gör ingenting. Josh Hommes tolvsträngade gitarrsolon vackra som soluppgångar.

Det finns en Kristusidentifikation hos Iggy som inte är prål, utan kommer inifrån. Han är den lidande nutidsmänniskan som inte riktigt deltar i sitt eget liv. ”The Passenger”. Kertész.

Samtidigt är konserten en triumf. Över eländet. ”Berlin; Christ. Champagne on ice.”

Ja, över döden. Bowie nämndes inte, men han var där.

Marsch

Tiden är inte linjär eller ickelinjär.

Det är vår underkastelse till den som gör den linjär.

Vi går på led (oklart varför och oklart vart) istället för att ströva och plocka.

Blandekonomi, Georgien

Tbilisi 2014 från linbanan

Tbilisi fotograferat från linbanan, påsken 2014.

I denna politiskt blodfattiga för att inte säga vampyriserade tid var det stimulerande att lyssna till Georgiens Europaminister David Bakradze på Utrikepolitiska Institutet förra veckan.

Han presenterade en genomtänkt reformpolitik som påminte om gammal svensk socialdemokrati. Samhällsservice, infrastruktur och välfärd byggs ut offensivt, också i Sydossetien och Abchazien, som formellt brutit sig ut. Det görs stora satsningar på antikorruption, rättvisa och juridisk likställighet, samtidigt som administrationen snabbas upp för att stimulera företagande.

Ett mål med det här är att kvalificera för EU-medlemskap, men det primära är att vinna över folkflertalet och kyrkan på moderniseringens sida. Med sakargument, framhöll Bakradze flera gånger, inte med känslomässighet.

I bakgrunden finns förstås närheten till Ryssland och dom pågående gränskonflikterna. Och att alternativet till en EU-anslutning är den Eurasiska unionen, vad nu det blir för nånting. Militärt är Georgien oerhört offensiva och låter mer som en samarbetspartner till NATO än som en medlemaspirant. Åtminstone att döma av Bakradzes tonfall. Han berättade stolt om Georgiens mangranna medverkan i många internationella fredsinsatser.

Det hela kändes hippt. Att både stimulera företagandet och verka för rättvisa och utjämning. Och det mest socialdemokratiska av allt: att se reformerna som en kommunikation med väljarna i framstegets tecken.

Visst var ministerns framträdande ett led i en insäljningskampanj för att få EU-länderna bättre stämda. Det delades även ut ett praktverk om georgisk kultur, som jag återkommer till. Men det kändes genomtänkt och trovärdigt, och det är nog ingen dum idé att ansluta EU till Georgien.

Och naturligtvis väcktes min längtan efter att åka dit en gång till. Den här blandningen av orörd uråldrig kultur, fungerande modernitet och vräkig hyperkapitalism sida vid sida, den är lika smakrik som maten.

Brevlådingar

Island är fantastiskt, bland annat därför att så många av dom främsta författarna deltar aktivt  i politiken genom debattartiklar, och inte minst genom att hålla tal på Austurvöllur framför parlamentet.

I dessa skakiga tider, sen Panamaskandalen fick premiärministern att avgå, skulle jag lätt kunna översätta flera artiklar och brandtal i veckan. Illugi Jökulssons på temat ”Jag skäms” har klassiska kvaliteter.

Den 30 april framträdde Hallgrímur Helgason med ett tal som innehöll många inslag av stand up comedy (det var islänningarna som uppfann stand up comedy) och som går ut på att två partier, Självständighetspartiet och Framstegspartiet, har haft makten nästan jämt och använt den till att berika sig själva.

Hallgrímur var en av dom främsta vedersakarna redan under kastrullrevolutionen 2008–2009. Och hans roman Stormland, som jag fick översätta, är en av dom bästa källorna till att förstå den isländska samhällsstrukturen, trots att (eller tack vare att) huvudpersonen är spritt språngande galen.

Efter långa uppräkningar av vad som gått fel och vilka som blivit rika på kuppen kommer Hallgrímur i sitt tal fram till en viktig distinktion, som rimmar med många politiska analyser världen över, till exempel Podemos utpekande av La Casta, kasten, som sin huvudmotståndare: det korrupta konglomeratet av företagsledare och folkvalda.

Hallgrímur skiljer mellan ”íslendingar” och ”aflendingar” och säger att det finns två slags folk på Island. Dom sistnämnda betecknas med ett nyord, aflendingar. ”Brevlådeföretag” heter på Island ”aflandsfélag”. Den konkreta översättningen är förmodligen ”brevlådingar”.

Och den stora gåtan, som talet tar upp, är varför folk fortsätter att rösta fram dessa brevlådingar. Eller som det hette i Argentina: ¡Que se vayan todos!.

Här är en inspelning av talet, njutbart rent fonetiskt. Och inspelningen gjordes med mobil av en annan av Islands bästa författare, Kristín Ómarsdóttir!

Och här är själva texten, ur Kvennabladid.

I deklarationstider

En journalist och författare, det här var länge sen, började måla också. Och på utställningen var priserna satta efter materialkostnad och timlön. Tavlorna blev alltså jättedyra!

Den principen är som ett konstverk i sig. Som om hen vore anställd hos sig själv.

Sen när en blir berömd konstnär är det ju en annan sak, och vissa kan till och med hyra in ett gäng tomtenissar i verkstan.

Verket har ett pris, som bestäms av i vilka kanaler det säljs. Översättare får t ex tio öre per tecken för själva leveransen, och därefter ibland en del upphovsrättsersättningar.

Men det är betydligt svårare att ta betalt för kvalificerat arbete per timme. Särskilt när så mycket arbetstid går åt till att som det verkar göra ingenting alls. Eller repa.

I brist på stämpelklocka blir varje timberäkning en kompromiss, särskilt i samband med undervisning. ”Vi sätter upp tio timmar” är en vanlig formulering, där två sätt att mäta tid i pengar synkroniseras.

Gratisgigen hör också till helhetsbilden. En fiffig kulturarbetare i norr har börjat skicka fakturor för sina gratisjobb med full specifikation och 100% rabatt.

Det så att säga fattas ett par kolumner i kulturarbetarnas bokföring.

Och en diskussion om mervärde. Nånstans utanför min räckvidd skapar mitt arbete rörelseresultat nån annanstans. På outgrundliga vägar. Som vara, ibland, men framför allt i form av energi. Ett föredrag för den goda sakens skull på ett litterärt jubileum glädjer för stunden men har också långsiktig inverkan utanför min kontroll. I en kaosdimension.

Och den här lilla anteckningen. Jag får inget betalt, mitt kulturella kapital får kanske en omärklig boost, publiceringen kostar så gott som ingenting. Men den höjer BNP, på ett sätt som är fullständigt outgrundligt.

Påminne

Jag förstår bara inte hur Anders Olssons konstruktiva artikel i Dagens Nyheter den 26 april kan uppfattas som att han är ute efter att klanka på den kritik som skrivs idag och säga att det var bättre förr.

Snarare förkunnar han att äventyret pågår. Att kritiken finns och är viktig, men att den har marginaliserats.

Och mot Kants oanvändbara försök att förankra det estetiska omdömet i smaken ställer Olsson en helt annan berättelse, där kritikern är med om att skapa ett kollektivt minne.

Den mening jag strukit under mest i artikeln är den här:

”Vi måste låta konstverket ta initiativet, det är det som ska ges språk och värderas!”

Observera dom omvända hierarkierna, och passivformerna. Det är våran uppgift att vårda verken och sätta in dom i sammanhang. Och det gör vi rätt bra. Fick vi oftare betalt skulle vi göra det ännu bättre.

Men den här tolkningsramen. Att en artikel inte läses godvilligt utan som ett angrepp på nånting, eller på en själv. Som en attack.

Det är faktiskt anmärkningsvärt att så många kritikdiskussioner jämt kolkar ner till att ställa hyllning mot sågning, också med yrkesverksamma på scen. Att metanivån stannar kvar i den schizo-paranoida positionen och omintetgör all konstruktiv melankoli.

Jag vill inte döma. Jag vill skapa förståelse, sammanhang, påminnelser. Ibland kan ett estetiskt domslut funka. Men det är inte det som är grejen. Grejen är att det har hänt nånting och jag vill berätta om det för andra. Ett nytt sätt att skriva dikt, till exempel.

Jag diggar slutet. Det är en signal att sätta igång:

”Det som gör kritiken till ett äventyr är själva omdömets karaktär av ett beslut som måste göras utan stöd i andras meningar eller i de åsikter vi råkar ha för dagen. Konsten måste få vara irrationell och oförutsägbar. Därför måste också kritiken vara ett språng ut i det okända, där ingenting som har sagts tidigare hjälper oss vidare.”